CONNECTLINE

ConnectLine е уред за поврзување на слушни апарати со други уреди (Adapter за телефон, TV адаптер, Streamer Pro), Oticon Remote Control, Oticon Amigo, будилници наменети за луѓе со оштетен слух, просторни јамки, беби аларми.

ConnectLine

Апликациите Oticon ON App и Oticon ConnectLine App за паметни телефони и таблети им овозможуваат на корисниците да ги искористат сите предности на паметните уреди и современите слушни апарати. Овие апликации можат бесплатно да се превземат на App Store и Google Play.

ConnectLine

(Пред употреба прочитајте го упаството! За намената и несаканите реакции на медицинското средство посоветувајте се со лекар или со фармацевт.
Oticon слушниот апарат е медицинско средство. Медицински средства може да се издаваат на места со дозвола од Министерство за Здравство, трговија на големо и мало со медицински средства, на основ на прописите во областа на медицинските средства и здравствената заштита може да се издаваат само во специјализирани продавници.

ПРОДАВАЊЕ НА СЛУШНИ АПАРАТИ ONLINE СО ЗАКОН Е ЗАБРАНЕТО.)

БЕСПЛАТНО ИСПРОБАЈТЕ ГО ОВОЈ МОДЕЛ

Модел: CONNECTLINE

    Ria 2