Рана дијагностика на оштетувањето на слухот

Оштетувањето на слухот е едно од најчестите вродени оштетувања кај децата. Едно до три деца на илјада новородени се раѓа со некој степен на наглувост или глувост.

ПОДЕСЕТЕ ГО ЗВУКОТ ИЛИ ПРИКЛУЧЕТЕ СЛУШАЛКИ

ЗАПОЧНЕТЕ ГО ONLINE ТЕСТОТ ЗА ПРОВЕРКА НА СЛУХ

ВЕНСЕТЕ E-MAIL И ПЕВЗЕМЕТЕ ГО РЕЗУЛТАТОТ


Тој број е поголем кај децата со висок ризик а тоа се деца: со мала телесна тежина на раѓање (1500 гр), предвремено родени деца, позитивна фамилијарна анамнеза за постоење на глувост и наглувост во фамилијата, конгенитални инфекции, вродени аномалии на главата и вратот, хипербилирубинемија, употреба на ототоксични лекови (gentamicin, amikacin, tobramycin,…).

Оштетување на слухот – наглувост и глувост значи дека детето не слуша или послабо слуша некои гласови, фреквенции, или не може да го препознава изворот на звукот и да го локализира.

Ако детето има оштетување на слухот нема да може да одговори на вашиот глас и другите звуци онака како што очекуваме, а како расте ќе приметите дека неговиот јазик и говор не се развива како кај другите деца.

Исклучително е важно на време да откриеме и да ги лекуваме децата кои не слушаат. Кај овие деца нема да дојде до развој на јазикот и говорот, а последиците се когнитивен, интелектуален, емоционален и психосоцијален хендикеп.

Рана дијагностика на слухот во денешно време е достапна и можна. За рана дијагностика важно е прецизно земена анамнеза од родителите, оториноларинголошки преглед и сурдопедагошка опсервација. Веднаш по раѓањето кај децата се прави скрининг дијагностика за оштетување на слухот. Методите се неинвазивни, безболни и целосно сигурни. Ова се спроведува со мерење на транзиторно евоцираните отоакустични емисии и со мерење на аудитивно евоцираните потенцијали на мозочното стебло – BERA. Во светот се користи и нова метода, мултифреквентна тимпанометрија која ја потполнува дијагностиката.

Со раната дијагностика и раната интервенција кај овие деца веќе од шестиот месец, децата со оштетен слух ќе бидат здрави, среќни и ќе можат целосно да го достигнат својот полн развоен потенцијал.

 

    ЗАКАЖЕТЕ БЕСПЛАТНА ПРОВЕРКА НА СЛУХОТ!