Почитувани посетители на интернет страната Auditiva.mk, Ве замолуваме внимателно да ги прочитате условите на користење пред да го користите овој сајт. Со употребата на нашата интернет страна потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и сте ги прифатиле условите кои се наведени во понатамошниот текст. Auditiva.mk интернет страната го задржува правото да врши измени и дополнувања на овие Услови на користење без претходно известување..

Електронска или телефонска комникација

Кога ја посетувате страната Auditiva.mk или ни испраќате е-маил порака, комуницирате со нас по електронски пат. Со прифаќањето на условите за користење се согласувате дека со нас комуницирате по електронски или телефонски пат. Нашата комуникација со Вас ќе биде преку електронска пошта ( е-маил ) или преку телефонски повик на бројот кој го имате оставено за контакт.

Заштита на приватноста

Во име на Интернет сајтот Auditiva.mk се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите наши посетители, дека податоците на нашите посетители нема да ги отстапуваме или продаваме на трети лица и дека тие податоци ќе се користат исклучиво само во цели за контакт со корисниците. Ги собираме само неопходните, основни податоци за посетителите и податоците кои се неопходни за работење и информирање на корисниците во склад со добрите работни односи и се со цел за давање на квалитетни услуги. На посетителите на сајтот им даваме можност да изберат и да одлучат дали сакаат да бидат избришани или не од нашата маил листа која се користи за праќање на известувања или маркетиншка кампања. Сите податоци за корисниците се строго чувани и достапни се само на вработените на кои им се неопходни за вршење на работата. Сите вработени кои доаѓаат во допир со овие податоци одговорни се за почитување на начелата на приватност. Малолетни лица можат да го користат овој сајт со надзор на родител или старател. Интернет страната Auditva.mk го задржува правото да одбива давање на услуги доколку востанови дека се прекршени Условите за користење, а со тоа и законските ограничувања.

Интелектуална сопственост

Содржините прикажани на интернет сајтот Auditiva.mk како што се страниците, дизајнерските елементи, текстовите, фотографии, логоа и аудио записи се сопственост на фирмата Aудитива Д.О.О и не можат да се користат без наша претходна согласност. Доколку за некоја содржина која се наоѓа на сајтот Auditiva.mk сметате дека е Ваша и е злоупотребена, Ве молиме да не исконтактирате за да се утврди интелектуалната сопственост. Сите информации достапни на интернет страните исклучиво се од информативен карактер и  не смеат да се користат во комерцијални цели ниту да се дистрибуираат на трети лица. Не е дозволено да се менува содржината на овој сајт на било кој начин ниту да се репродуцира или јавно прикажува, дистрибуира или да се користи на друг начин во јавни и комерцијални цели. Доколку сакате да ги користите содржините од овој сајт во други цели од горе наведените потребно е да не контактирате за да добиете дозвола.

Линкови до надворешни страници

Интернет страната Аuditiva.mk содржи линкови на web страници надвор од сопствениот портал. Auditiva.mk ги објавува линковите како составен дел од содржините со добра намера и не може да се смета за одговорна за содржините вон порталот кои можат да с енајдат на надворешните страници.

Промена на податоците на сајтот

Интернет сајтот Auditiva.mk го задржува правото во секое време да може да ги менува податоците на било која страница на сајтот без претходни најави. Посетителите на Auditiva.mk немаат право еднострано да ги менуваат условите за користење и секоја измена е неважечка осфен ако обете страни не се согласат по писмен пат. Предлагаме повремено да ја посетувате оваа интернет страна и да проверите дали Условите можеби се промениле од вашата последна посета.

При користењето на интернет сајтот Auditiva.mk не е дозволено да:

- Испракате по електорнска пошта било каков материјал кој е заканувачки, непристоен, навредлив, порнографски или материјал со кој можете да предизвикате вознемирување или било каква друга непријатност.

- Користите туѓи лични податоци без дозвола на тоа лице или лажно да се претставувате во име на трето лице, фирма или организација.

- Попречувате или оневозможувате било која функција поврзана со сигурноста на сајтот.

- Занимавате со било какво незаконско и противправно однесување.

- Модифицирате, попречувате или да го акирате интернет сајтот со цел да го онеспособите.

- Користите специјализирани програми за да ги преземате содржините од сајтот.

Доколку ги прекршите било кои од овие Услови можеме против Вас да преземеме соодветни мерки, вклучувајќи и да Ве пријавиме на надлежните државни органи, поднесеме опомена или тужба.

Останато

Делумно или целосно неприменување на одредени одредби од овие Услови за користење нема да влијае на важноста на одредбите кои остануваат на сила во целост. Незаконската одредба ќе биде заменета со друга соодветна одредба. Согласни сте дека Вашите права и обврски кои произлегуваат од овие услови за користење не можете да ги пренесете на трети лица без претходно писмено одобрение од интернет сајтот Auditiva.mk