Auditiva si udhëheqës në tregun e Republikës së Maqedonisë në fushën e audiologjisë dhe pajisjeve audiologjike është përkushtuar maksimalisht në politikën e saj për cilësi e cila nënkupton:

 • Shpërndarje të Oticon aparateve për dëgjim nga danimarka me cilësi të lartë
 • Mardhënie të përkushtuar kundrejt pacientëve dhe dëshirë për të përmirsuar cilësinë e jetesës
 • pa pritur rend duke u lajmruar në telefon për takim
 • këshilla pa pagesë në lidhje me dëgjimin nga ana e defektologut me përvojë
 •  falas provë të aparateve më bashkëkohor për dëgjim
 • falas rregullim të aparateve për dëgjim pas blerjes
 • punim me cilësi të protezave audiologjike
 • sigurim të baterive, pajisjeve për pastrim dhe të gjitha pajisjet ndihmëse të cilat mund ta lehtësojnë përdorimin e aparateve për dëgjim dhe ta përmisojnë cilësinë e jetesës personave me dëgjim të dëmtuar
 • mënyra të ndryshme për blerje të aparateve për dëgjim: FZOM, kreditim, blerje private
 • disa mënyra për pagesën e aparateve: para të gatshme, me kartelë, pagesë nëpërmjet llogarisë, kredit nëpërmjet NLB tutunska banka.
 • sigurim i servisit nga afati i garancës dhe pas afatit i cili gjithmonë i posedon pjesët dhe janë në dispozicionin tuaj.